Περισσότερα από 200 χαρακτικά με θέμα τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζονται σε έκθεση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών » ÅÉÄÉÊÏ ÈÅÌÁ- ×ÁÑÁÊÔÉÊÁ ÌÅ ÈÅÌÁ ÔÇ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

Posted: 20 Οκτωβρίου 2009 | Full size is 500 × 363 pixels

Åéäéêü èÝìá: Ðåñéóóüôåñá áðü 200 ÷áñáêôéêÜ áðü ôéò óõëëïãÝò ôùí Ãéþñãïõ Ðáôéåñßäç êáé Êþóôá ÓôáìÜôç, ðïõ áðïôõðþíïõí ôç æùÞ óôç Èåóóáëïíßêç áðü ôïí 15ï ìÝ÷ñé ôï 19ï áéþíá, èá öéëïîåíçèïýí áðü ôéò 23 Ïêôùâñßïõ êáé ãéá Ýíá ìÞíá, óå Ýêèåóç óôçí Åôáéñåßá Ìáêåäïíéêþí Óðïõäþí, óôï ðëáßóéï ôùí 44ùí Äçìçôñßùí, Ôñßôç 20 Ïêôùâñßïõ 2009.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s