Αρχείο για 3 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΑΣ

1Υπό Βίκτωρος Σαμπώ, Τοπογράφου Μηχανικού, Διοικητικού Συμβούλου του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου.

Ταύτην γαρ οικούμεν ουχ ετέρους εκβαλόντες ουδ΄ ερήμην καταλαβόντες ουδ΄ εκ πολλών εθνών μιγάδες συλλεγέντες, αλλ΄ ούτω καλώς και γνησίως γεγόναμεν ώστ΄ εξ ήσπερ έφυμεν, ταύτην έχοντες άπαντα τον χρόνον διατελούμεν, αυτόχθονες όντες και των ονομάτων τοις αυτοίς οίσπερ τους οικειοτάτους την πόλιν έχοντες προσειπεί. Μόνοις γαρ ημίν των Ελλήνων την αυτήν τροφόν και πατρίδα και μητέρα καλέσαι προσήκει.
Ισοκράτους Πανηγυρικός

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.108 επιπλέον λέξεις